•  
  İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
  1. AMAÇ

  Bu politikanın amacı, firmamız bünyesinde çalışan personelin işe alma, işten çıkarma, disiplin, eğitim, izin, ücret ve ödeme sistemleri için bir yöntem oluşturmaktır.

  2. KAPSAM

  Bu politika, firmamız bünyesinde çalışan tüm personeli ilgilendirir. 

  3. TANIMLAR

  --------------------------

  4. UYGULAMA

  4.1. Personel Alma

  4.1.1. Personel Talebinin Oluşması

  Herhangi bir bölümde oluşan personel ihtiyacı Genel Müdür’e Bölüm Sorumlusu tarafından yazılı olarak iletilir. Talep Genel Müdür tarafından değerlendirilir ve uygun bulunmaz ise talep eden sorumluya gerekçeleri ile yazılı olarak iletilir.

  4.1.2. Personel İhtiyacının Karşılanması

  Şirketimizde iş başvurusunda bulunanlar “İş Başvuru Formu” doldurmak zorundadır. İş Başvuru Formları Personel Sorumlusu tarafından dosyalanır.

  Personel alımı kararlarında öncelikle mevcut başvurular gözden geçirilir. Mevcut başvurular arasında uygun aday olmaması durumunda gerekirse şirket içi ilan yapılır veya gazete ilanı yoluyla yeni başvurular toplanır.

  İş başvurularında genel bakılan kurallar aşağıdaki gibidir; 

  • Daha önce firmamız bünyesinde çalışıp, yüz kızartıcı bir sebepten dolayı ayrılmamış olmak,

  • Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş veya kamu haklarını kısıtlayıcı ağır suçla mahkum edilmemiş olmak,

  • İşin gerektirdiği öğrenim, eğitim, bilgi, birikim, yetenek, beceri ve deneyime sahip olmak,

  • Görevin gerektirdiği bazı özel durumlar dışında askerlik hizmetini yapmış olmak ya da askerlikle ilişkisi olmamak,

  • İşin gerektirdiği sağlık durumuna sahip olmak,

  • Önceki iş yerleri, iş ve yaşam çevresinde yapılan araştırmalardan olumlu referans almak.

  4.1.3. Mülakat

  Personel Sorumlusunda toplanan özgeçmişler ve doldurulmuş başvuru formları talep edilen pozisyonun görev tanımında belirlenen kriterlere uygun olarak değerlendirilir.

  Münhal kadrolar ile ilgili iş profiline uygun görülen adaylar Personel Sorumlusu tarafından görüşmeye çağrılır. Gelen adaylar Genel Müdür ve İşe Alınacak Bölüm Sorumlusu tarafından başvuru formları ve varsa özgeçmişleri ile birlikte görüşmeye alınır. 

  4.1.4. İş Teklifi

  Genel Müdür ve İşe Alınacak Bölüm Sorumlusu tarafından uygun bulunan adaya Şirketimiz Ücret Politikası uyarınca Genel Müdür tarafından iş teklifi yapılır. Adayın teklifi kabul etmesi durumunda teklif edilen ücret ve diğer koşullar İş başvuru Formuna yazılarak Form Personel Sorumlusu’na gönderilir.

  Personel Sorumlusu işe başlayacak personele hazırlaması gereken evrakları liste halinde vererek personelin gerekli evrakları hazırlamasını sağlar. (Yabancı uyruklu vatandaşlar için Çalışma izinleri kontrolü ve yasal şartların karşılanması gerekmektedir)

  Gerekli evraklarını tamamlayan personel evrakları ile birlikte Personel Sorumlusuna gider (Yabancı uyruklu personel işe alımdan sonra 1 ay içerisinde resmi evraklarını tamamlaması gerekmektedir). Personel Sorumlusu Genel Müdür ile görüşerek personelin işe başlayacağı tarihi kararlaştırır. Personel belirlenen tarihte iş başı yapar. Belirlenen tarihte iş başı yapmayan personel bilgisi İlgili Bölüm Sorumlusu tarafından İç Haberleşme Formu ile Genel Müdür ve Personel Sorumlusuna bildirilir.

  İşe başlayan personelin işe giriş işlemi ile ilgili tüm yasal işlemeler Personel Sorumlusu tarafından yapılır.

  4.1.5. Deneme Süresi

  Firmamızda işe yeni alınan personel için deneme süresi yasal olarak 3 aydır. 3 aylık süre sonunda işe devam etmemesine karar verilen adaya gerekli bilgi Personel Sorumlusu tarafından bildirilir ve gerekli yasal çıkış işlemleri yapılır.

  4.1.6. Tekrar İşe Alma

  İşten ayrılan veya emekli olan personel kural olarak tekrar işe alınmaz. Ancak çalıştırılmalarında yarar görülenler Genel Müdür onayı ile tekrar işe alınabilir.

  4.1.7.Akrabaların İstihdamı 

  İşe alınacak kimsenin işyerinde çalışan personel ile akraba ilişkisi bulunması halinde işe kabul edilmez.  Akraba terimi birinci derece kan hısımlarını içerir. (Ana, Baba, Kardeş, Eş ve Çocuk, Amca, Hala, Dayı, Teyze) Bununla beraber işveren menfaatlerinin gerektirdiği durumlarda Genel Müdür onayı ile istihdam edilebilirler. Halen çalışmakta olan akrabalara bu hüküm uygulanmaz. 

  4.2. Çalışma Süreleri

  4.2.1 Normal Çalışma Süreleri

  İşyerlerinde uygulanacak haftalık çalışma süresi TC yasalarınca belirlenmiştir. İŞVEREN tüm personelin işe başlama, dinlenme ve işin bitiş saatlerini yasalara uygun olarak düzenlemeye yetkilidir. Belirtilen düzenlemeler işyerinde ilan edilir. Personel belirlenmiş olan iş saatlerinde iş başında olmakla yükümlüdür. Personelin işe geç kalma ve devamsızlık durumunda ilgili yasa ve işyeri disiplin kuralları uygulanır. Personel’in işe devamı, işin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar ve talimatlar İŞVEREN’ce belirlenir. 

  Mesai başlangıç ve bitiminde tüm personel işe giriş ve çıkış saatleri ile imzasını “Devam Çizelgesine” atmakla yükümlüdür

  4.2.2 Ara Dinlenmeleri

  Çalışma gününün ortalama bir zamanında yasal sürelere uygun olarak ara dinlenmeleri verilir. 

  Ara dinlenmesi aralıksız ve aynı kısımda çalışan tüm personele aynı saatlerde kullandırılacağı gibi işin gereğine göre nöbetleşe ara dinlenmesi de yaptırılabilir. Ara dinlenme süreleri iş süresinden sayılmaz. 

  4.2.3 İşe Gelmeme

  Personelin üst amirinden izin almadan mazeretsiz olarak işe gelmemesi durumunda “Devamsızlık Formu” Personel Sorumlusu tarafından hazırlanır. 3 gün ard arda işe gelemeyen personele “Devamsızlık İhbarnamesi” hazırlanır ve adresine posta yolu ile gönderilerek iş akdi tazminatsız olarak fesih edilir.

  4.3 İzinler

  4.3.1 Yıllık İzinler

  Deneme süresi dahil olmak üzere işe başlama tarihi itibariyle en az bir yıl çalışmış olan personele yıllık ücretli izin kullandırılır. İzin süresinin hesabında personelin içinde bulunduğu takvim yılı değil, işbaşı yaptığı tarih itibariyle kıdem yılı esas alınır. Yıllık izin süresinin hesabında izin süresine rastlayan hafta tatili Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri ile izin esnasında hastalananların Devlet Hastanesinden alacakları rapordaki istirahat günleri hesaba katılmaz. Ayrıca, yıl içerisinde verilmiş bulunan başka ücretli veya ücretsiz izinler ve hastalık izinleri yıllık ücretli izine mahsup edilemez. İzin talepleri İzin Talep Formu ile önce Bölüm Sorumlusuna sonra Genel Müdür’e onaylatılır.

  4.3.2 Özel İzinler 

  Evlenme halinde 3 gün, 

  Ana, baba, kardeş, eş ve çocukların ölümü halinde 2 gün, 

  Eşinin doğum yapması halinde 1 gün.

  Doğum ve Emzirme İzni

  Hastalık İzni

  4.3.3 Mazeret İzinleri

  Personel mazeretlerine dayanarak günlük veya saatlik izin talebinde bulunabilir. Başvuru, “Mazeret İzni Talep Formu” doldurularak doğrudan çalışanın bağlı bulunduğu amire yapılır. Amir işin genel durumunu ve izin isteğinde bulunanın, izinli olacağı zamanda tamamlamak zorunda olduğu işleri göz önünde bulundurarak talebi değerlendirir ve uygun bulduğu taktirde imzaladığı formu Genel Müdüre onaylatarak Personel Sorumlusu’na iletir. Aynı ay içinde 2 günden ve bir defada bir günden fazla Mazeret İzni kullanılamaz. Mazeret izni 1 yıl içerisinde toplam 5 günü geçemez. Personelin Mazeret İzni kullanmayı alışkanlık haline getirmesi durumunda üst amir bu talepleri reddetmek hakkına sahiptir. Amirinin kabul etmemesine rağmen işe gelmeyen veya iş yerinden ayrılan personel hakkında disiplin soruşturması başlatılır. Mazeret İzni sırasında personel gelir getirici bir işle uğraşamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde İş Kanunu hükümleri uygulanır ve personel hakkında disiplin soruşturması başlatılır.

  4.4.Ücret Gizliliği 

  Ücretlere ilişkin tüm bilgilerin kişiye özel olması nedeni ile bu konudaki gizlilik esastır. Bu konuda gereken özeni göstermeyenler hakkında İş Yasası ve işyeri disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  4.5. Yardımlar

  Doğum Yardımı: İşyerinde çalışmakta olan personelin çocuğunun doğması halinde; doğum raporunun fotokopisinin Muhasebe ve Finans Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi ile ½ asgari ücret tutarında doğum yardımı ödenir. Eşlerin her ikiside aynı şirket mensubu ise yardım eşlerden yalnızca birine yapılır.

  Evlenme Yardımı: İşyerinde çalışmakta olan personelin evlenmesi halinde; Evlilik cüzdanı fotokopisinin Personel Sorumlusu’na ibraz edilmesi ile ½ asgari ücret tutarda evlenme yardımı ödenir. Eşlerin her ikiside aynı şirket mensubu ise yardım eşlerden yalnızca birine yapılır.

  Ölüm Yardımı: İşyerinde çalışmakta olan personelin veya Eş ve Çocuğunun ölümü halinde; ölüm raporunun fotokopisinin Personel Sorumlusu’na ibraz edilmesi ile 1 asgari ücret tutarda ölüm yardımı ödenir. Eşlerin her ikiside aynı şirket mensubu ise yardım eşlerden yalnızca birine yapılır.

  4.6. Personel Sorumlulukları

  Görevde Özen Sorumluluğu; 
  Personel iş talimatları / görev tanımı ile üstlendiği işleri özen ile yerine getirmekle yükümlüdür. Kasıt, ihmal ve dikkatsizlik sonucu verdiği her türlü zarardan sorumludur. Personel kendisine verilen işlerin gereğine göre astlarına dağıtılıp sonuçlandırılmasından, amirleri tarafından verilen talimatın en iyi şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.

  İşyeri Prensipleri ve Kurallara Uyma Zorunluluğu; 
  Personel; İşveren’in işyerinin idaresi, ahengi, disiplini, emniyeti ve temizliği ile ilgili olarak koyduğu prensip ve kurallara bunlar ile ilgili olarak çıkartılan talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdür. 

  Davranış ve İlişkilerde Özen Sorumluluğu; 
  Personel işyerinde iş arkadaşları ve amirleri ile ahenkli ve uyumlu çalışmak, şirketle ilişkisi olan özel veya resmi kişi ve kuruluşlarla iyi beşeri ilişkiler içinde işini dürüst ve süratle yerine getirmek zorundadır. 

  Sır Saklama Sorumluluğu; 
  Personel yaptığı görev ile ilgili olsun veya olmasın, şirket ile ilgili olarak öğrendiği sırları, bilgileri saklamak zorundadır. Öğrendiği sırları, bilgileri veya bunlara ilişkin belgeleri yetkili olmayan kişilere ve makamlara veremez, açıklayamaz. Bu yükümlülük şirket ile ilişkisinin sona ermesinde ve sonrasında devam eder. 

  Şirket Menfaatlerini Gözetme Sorumluluğu; 
  Personel şirketin yürüttüğü işi veya işyeri ile ilgili menfaatlerini korumak, bu menfaatlere zarar verici her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Personel şirket imkanlarını kişisel çıkarları için kullanamaz.

  İkinci Görev Yasağı; 
  Personel çalışma saatleri dışında da olsa gerçek ve tüzel kişilerin bir işyerinde ücretli veya ücretsiz çalışamaz. Çalıştıklarının tespiti halinde İş Yasasının ilgili hükümleri gereğince tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesih edilir. Ancak Gene Müdür onayı alınmak suretiyle kültürel, mesleki ve sosyal yardım ile ilgili derneklere yapı ve tüketim kooperatiflerinde ücretsiz olarak görev alabilirler.

  Kişisel Bilgiler ve Bu Husustaki Değişiklikleri Bildirme Sorumluluğu;   
  Personel ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü değişiklikler ile sözleşmeler veya yönetmeliklerde düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas alınan kişisel, ailevi veya yakınları ile ilgili bilgileri ve bunların dayanakları olan belgeleri zamanında bildirmek ve vermekle yükümlüdür. 

  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerini Uygulama Sorumluluğu; 
  Personel “İş Sağlığı ve İş Güvenliği” ile ilgili şirketin almış olduğu ve TC yasalarının hükmettiği her tür tedbiri aynen uygulamak ve kişisel her türlü koruyucu malzemeyi kullanmakla yükümlüdür. 

  Yazılı ve Görsel Basında Bilgi Verme Sorumluluğu; 
  Personel İŞVEREN’in yazılı izni olmaksızın yazılı ve görsel basın programlarına iştirak edemez. Televizyon programlarına çıkamaz. Yazılı veya sözlü olarak basın/yayın organlarında demeç veremez. 

  İşvereni Temsil Sorumluluğu: 
  Personel şirkette yürüttüğü işlerle ilgili İŞVEREN’i 3. şahıslara karşı ancak Genel Müdür yazılı kararı olması durumunda temsil edebilir. 

  4.7 Kuruluş Kutlaması

  İşveren tarafından 5, 10, 15, 20 ve 25 yılını dolduran personele hediye ve plaket verilerek ödüllendirilir.

  4.8 Dilek ve Şikayetler

  Personel dilek ve şikayetlerini bağlı olduğu bir üst Bölüm Sorumlusuna iletir. Bu yoldan sonuç alamazsa konu Genel Müdür’e iletilir.

  4.9 Sicil Dosyaları 

  Her personel için Personel Sorumlusu tarafından sicil dosyası tutulur. Dosyada kişinin işe girişinde vermekle yükümlü olduğu belgeler iş istek, mülakat, referans formları, tayin, terfi, ödüllendirme, izin, hastalık, ihtar, disiplin cezaları ile ilgili yazışmalar ve belgeler yer alır. Sicil dosyasının gizliliği esastır. 

  4.10 Disiplin

  Ceza Türleri

     Disiplin cezaları şunlardır; 

        Dikkat Çekme: Personelin yazılı olarak uyarılmasıdır. 

        İhtar: Personelin yazılı olarak ihtar edilmesidir. 

        Ücret Kesintisi: Personelin ücretinin 1 ila 2 günlüğünün kesilmesidir. 

        İşten Çıkarma: Personelin iş sözleşmesinin bildirimsiz ve tazminatsız olarak sona ermesidir.

  Disiplin Kurulu
  İşbu yönetmelikte belirtilen durumlarda verilecek cezaları uygulamak üzere ilgili şirketlerin Genel Müdür tarafından belirlenerek biri başkan olmak üzere 3 kişiden meydana gelen “Disiplin Kurulu” kurulur. 

  Cezaların Uygulanması
  Prosedürde bahsi geçen fiillerin meydana geldiği andan itibaren Bölüm Sorumlusu en geç 2 iş günü içinde tespit ettikleri durumu yazı ile varsa görgü tanıklarının imzalarını alarak Genel Müdüre kişiye özel verirler. Genel Müdür talebi inceleyerek ilgili personelin 1 iş günü içerisinde yazılı savunmasını almak suretiyle “Disiplin Kurulu”nu toplantıya davet eder. 

  Tekrar Etmesi
  Aynı veya benzer eylemin bir kez daha işlenmesi durumunda personele verilecek disiplin cezasını Disiplin Kurulu kararı belirler.

  İş Yasası Hükümlerinin Saklılığı
  İş Yasası’nda belirtilen işverenin bildirimsiz ve tazminatsız sözleşmeyi bozma hakkı bu yönetmelik hükümlerine bağlı kalmaksızın her zaman saklıdır.

  Diğer Hükümlerin Saklılığı
  İş hayatında genel kabul görmüş kurallar ve toplumun benimsediği temel ahlak kuralları ile işyerimiz tarafından benimsenmiş diğer tüm yazılı ve sözlü kurallar bu prosedür hükümlerine bağlı kalmaksızın her zaman saklıdır. 

  Dikkat Çekme

  1. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uymamak,

  2. İşin gereklilikleri kıyafet kurallarına uygun elbiselerini giymemek, 

  3. Temizlik ile ilgili kurallara dikkat etmemek, 

  4. Görevinde ilgisiz ve duyarsız olmak, 

  5. İşleri gereksiz yere geciktirmek, 

  6. Görevlerini, kurallara uygun yapmamak, 

  7. İş arkadaşlarına ve müşterilere karşı sert ve kaba davranmak, 

  8. Usulsüz şikayetlerde bulunmak, 

  9. İşyerinde dedikodu yapmak, 

  10. İşyerinde el-kol şakası yapmak, 

  11. İşyerinde açık-saçık veya küfürlü konuşmak, 

  12. Fazla çalışmaya onayı olduğu halde kalmamak, 

  13. Elektronik Posta ortamını kişilerin işlerine engel olacak şekilde kullanmak,

  14. Süresinde işe başlamamak ve/veya işi sona erdirmek,

  15. İşverence belirlenen işe devamın izlenmesine yönelik kural ve prensiplere uymamak,  

  İhtar Cezaları

  1. Görevli olmadığı halde, makine ve donanımda onarım yapmaya kalkışmak,

  2. Görevli olmadığı bölüme izinsiz girmek,

  3. İşlerini savsaklaması ile zarara neden olmak,

  4. Göreve izinsiz ve özürsüz geç gelmek,

  5. Görevli ve yetkili olmadığı halde makine, donanım, fiziksel ve bilgisayar ortamındaki bilgileri karıştırmak,

  6. Kayıtlarda gecikmeye neden olmak,

  7. Üstlerine, iş arkadaşlarına ve müşterilere karşı asılsız suçlamalarda bulunmak ve bunu belgeleyememek,

  8. İşverenin onayı olmaksızın şirket nam ve hesabına 3. şahıslara karşı temsil etmek 

  9. Elektronik Posta ortamında kişilere ahlak kurallarına uygun olmayan veya şirket çıkar ve değerlerine uygun olmayan yazılar yayınlamak, 

  Ücret Kesinti Cezaları
  Dikkat Çekme ve İhtar cezası gerektiren eylemlerin tekrar etmesi durumunda Disiplin Kurulu Kararı ile en fazla 2 günlük ücret kesintisi yapılır. 

  İşten Çıkarma Cezaları 

  1. SİGARA İÇİLMESİ yasak yerlerde sigara içmek, 

  2. Parlayıcı, patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlere ateşle gelmek, kibrit v.s. yakmak, 

  3. Görevli olmadığı halde elektrik şalterlerini indirmek veya kaldırmak, 

  4. Yangın v.s. gibi olayları gördüğü anda gerekli kişilere haber vermemek, 

  5. Savsaklama nedeniyle veya kasden iş güvenliği ve işçi sağlığını tehlikeye düşürmek, 

  6. İşverene ait makine, donanım, alet ve mallara otuz günlük ücreti tutarı ile ödeyemeyeceği derecede hasara ve kayba uğratmak,  

  7. İşverene kasden yanıltıcı beyanlarda bulunmak, 

  8. İşveren, işveren vekilleri, iş arkadaşları ve müşteriler hakkında şeref ve namusa aykırı sözler söylemek, davranışlarda bulunmak, 

  9. İşveren, İşveren vekilleri, iş arkadaşları ve müşterilere cinsel tacizde bulunmak, 

  10. İşveren vekilleri, iş arkadaşları ve müşterilerle sataşmak, küfür ve hakaret   etmek, kavga etmek, 

  11. İşyerine sarhoş gelmek, işyerinde içki içmek, uyuşturucu madde kullanmak, 

  12. Görevi sırasında alkollü olmak, 

  13. Çalışanın işyerinde, 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi, 

  14. İşyerinde hırsızlık yapmak, 

  15. İşverenin güvenini kötüye kullanmak, sahtecilik, rüşvet v.s. eylemleri işlemek, 

  16. İşyerinde kişisel çıkarlarını kollayacak biçimde işler yapmak, 

  17. İşyeri ile ilgili bilgileri, başkalarına söylemek veya haber vermek, 

  18. İş arkadaşlarını ve amirlerini tehdit etmek ve aşağılayıcı davranışlarda bulunmak, 

  19. İşyerinde uyumak, 

  20. Görevini uyarıldığı halde yapmamak, 

  21. Ard arda iki gün veya bir ay içinde iki kez, herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut ayda üç işgünü izinsiz yahut haklı bir özürü olmaksızın işe gelmemek,

  22. İşverenin çıkarttığı emir, yönerge, yönetmelik ve hükümlerine uymamak,

  23. Şirket kayıtlarında sahtecilik yapmak, 

  24. Harcama raporlarında ve belgelerinde sahtecilik yapmak,

  25. İşyeri ile ilgili bilgileri, evrak, dosya, disket v.s. izinsiz işyeri dışına çıkarmak veya başkalarına vermek,

  26. Yetkili olmadığı halde dosya ve evraklara ulaşmaya çalışmak, 

  27. İşyerine silahlı ve patlayıcı maddeler ile gelmek, işyerinde bulundurmak, 

  28. Yasa dışı dernek ve örgütlere üye olmak, 

  29. İşyerinde kumar oynamak, 

  30. İşverenden yazılı izin almadan yazılı ve görsel basında bilgi vermek,

  31. Ücreti ile ilgili bilgilerin gizliliğine uymamak,

  32. Şirket ünvanını kullanarak kişisel çıkar sağlamak.

  33. Şirket ile ilgili yapılan tahsilat ve belgelerini zamanında tam ve eksiksiz (en geç 24 saat içerisinde) teslim etmemek.

  34. Kişisel çıkar kabul edilebilecek ve şirket yönetimince benimsenmeyen ölçüde hediye ve armağanlar kabul etmek.

  35. Benzer görevleri yapan çalışanlara nazaran daha verimsiz çalışmak, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye ilgisiz ve yetersiz kalmak.

  36. İşi veya iş akışını aksatacak ölçüde telefon konuşmaları yapmak.

  37. Arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak.

  38. Üstlerine, iş arkadaşlarına ve müşterilere karşı gerçeği aykırı beyanda bulunmak. 

  39. İşe girerken kendisiyle ilgili doğru bilgi vermemiş olmak. 

  Disiplin suçu nedeni ile işten çıkarılan personel kaynaklı kurumumuzun görmüş olduğu her türlü maddi ve manevi haklarımız yasalar ölçüsünde saklıdır.

  4.11 İşten Ayrılma

  İşine son verilen elemana zimmetli olan telefon, bilgisayar, araba,…. gibi bütün şirket demirbaşlarının teslim alınmasından, devir teslim sürecinin sorunsuz olarak yürütülmesinden, uygulamaların şirkete problem yaratmayacak şekilde yürütülmesinden ilgili Bölüm Sorumluları sorumludur. 

  Bölüm Sorumluları işe son vermek istediği elemanla ilgili değerlendirmelerini Genel Müdüre yazılı olarak yapar. Durum; Genel Müdür tarafından değerlendirilir. İşten çıkarılması onaylanan personele durum yasaların belirttiği çerçeve sürelerde “İşten Çıkarma Bildirim Formu” ile yazılı olarak bildirilir. İşten çıkarılan personelin işten çıkarıldığı güne kadar olan tüm yasal alacakları Personel Sorumlusu tarafından hesaplanır ve işten çıkan personele ödenir ve “İlişik Kesme Formu” işten çıkan personele imzalatılarak sicil dosyasına kaldırılır. 

  Bir çalışanın "istifa etmesi" durumunda Personel Sorumlusu çalışandan imzalanmış “İstifa Dilekçesi Formu” ister ve bu elemana ait ayrılacağı tarihe kadar hak etmiş olduğu maaş ve diğer haklarını (Yıllık İzin Ücreti, Bayram Mesaisi, vb.) ödemekle yükümlüdür. İmza atmaması durumunda “İş Akdinin Feshi ve Bildirimin İşçi Tarafından İmzalanmaması Tutanağı” tutulur.