• KAR DAĞITIM POLİTİKAMIZ 

    Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
    İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %5’i pay sahiplerine nakden dağıtılır.

    Esas Sözleşmemizin 23’uncu maddesi çerçevesinde, Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karının %5 i, ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar birinci tertip, genel kanuni yedek akçeye ayrılır; kalan miktarın %5 i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

    Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

    Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu ikinci tertip genel kanuni yedek akçeye eklenir.